قسمت دوم:

نگرانی حقیقی بنده؛نگرانی فرهنگی است

من اولین مطلبی که می خواهم عرض بکنم به شما این است که در زمینه فرهنگی،...درست از قول بنده نقل کردند که حقیقتاً بنده نگرانی ام در طول سال های متمادی،بیش از نگرانی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی،نگرانی فرهنگی بود.علت هم برای شما واضح است،البته برای خیلی ها واضح نیست،اما شما خودتان اهل فرهنگید می دانید که فرهنگ هواست،اگر این هوا سالم بود یک بدن مستعد با تنفس آن،خوب انرژی می گیرد،اگر هوا مسموم بود آدم های سالم هم صرف تنفس در این هوا،مریض می شوند.ناتوان می شوند،معلوم می شود،فرهنگ یک چنین حالتی دارد.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2