بچه های روستا...

چهره های معصوم...

روح های بزرگ...

به بزرگی همه نداشته هایشان...

و ما را چه خوب درس میدادند!!!