جلسه دوم شورای هماهنگی سازمان های مردم نهاد جوانان(ویژه کمیته ستاد ساماندهی امور جوانان)پنجشنبه94/8/7 در محل دفتر مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان برگزار شد

عکس ذیل متعلق است به اعضاء عضو شورا

شورای هماهنگی سمن های جوانان