قسمت چهارم:

بایستی جبهه تشکیل داد

وقتی انسان نقطه مقابل خودش را نگاه می کند،یک جبهه ای می بیند.ما در مقابل مان جبهه فرهنگی-سیاسی غرب وجود دارد که در دل این جبهه،باز یک جبهه سرمایه داری خطرناک و آدم خوار وجود دارد.باز در کنار این،یک جبهه صهیونیستی با اهداف مشخص وجود دارد،باز در کنار این،یک جبهه ارتجاع فکری و خوک صفتی در زندگی بشری وجود دارد،سلاطین و این مسئولان و متولیان امور خیلی از حکومت ها،زندگی حیوانی شان مثل خوک و اهدافشان،اهداف دشمنان و فکرشان،فکرهای متحجر،که این ها همه یک مجموعه ای را تشکیل دادند در مقابل ما؛یک جبهه هستند،ما اگر بخواهیم در مقابل این جبهه کار کنیم هم ما باید تنوع داشته باشیم،هم ابتکار داشته باشیم،هم باید انگیزیه داشته باشیم،هم باید برنامه داشته باشیم،کارمان هدایت شده باشد و این نمی شود مگر با تشکیل جبهه.این طرف هم بایستی جبهه تشکیل داد..از افراد و حتی مجموعه ها به تنهایی کار ی بر نمی آید،باید یک کار وسیع جبهه ای انجام داد،این کارهم جز با حضور مردم امکان ندارد؛یعنی ابتکارات مردم خیلی از کارها را می کند.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2