قسمت هفتم:

آفت شناسی کار، جزء واجب ترین کارهاست

یک مسئله این است که وقتی شما یک حرکتی به این عظمت را شروع می کنید، کار، خیلی کار بزرگی شما شروع کردید، ابعاد این کار خیلی ابعاد وسیع و بزرگی است. از جمله اولین کارهایی که باید انجام بدهید این است که یک جایی برای آفت‌شناسی این  بگذارید. چون کار بزرگ است و وقتی کار بزرگ بود، آفتش هم خسارت‌باراست. از همین اول کار، شما نگاه کنید ببینید این کار وسیع و عظیم شما، چه آفت هایی می تواند پیدا کند. این به نظر مناز واجب ترین کارها است.این کار اینکه از اول این کار، نگاه کنید این کار عظیم شما چه آفت‌هایی می‌تواند پیدا کند، نه نظر من جزء واجب ترین کارهاست. ما داشتیم؛ مجموعه‌هایی البته نه با این وسعت، که خوب شروع کردند، لکن خوب تمام نکردند؛ نمونه‌های ازاین قبیل ما داشتیم، متعدد هم داشتیم. 

اگر مراقبت نکنید و از اول آفت‌ها را نبینید با دقت تمام، گرفتار خواهید شد. آفات هم به خصوص در زمینه های فرهنگی تدریجی وارد می شوند. یک‌باره و چشم‌گیر وارد نمی‌شوند، به تدریج می آیند. یک وقت انسان احساس می کند که یک ضربه سختی خورده‌ که تدارکش دشوار خواهد بود. این یکی از توصیه های بنده است که بهش توجه کنید.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2