قسمت هشتم:

احتیاج به یک کار به شدت قوی و عمیق نظری و نرم افزاری

یک توصیه دیگر که این هم به نظر من خیلی مهم است، البته شما تو گزارش تون اشاره کردید که  به این توجه داشتید من می خواهم تأکیدکنم، این است که این چنین کار بزرگ و گسترده‌ای، پشتوانه فکری و نظری  بسیار محکمی لازم دارد. اگر این پشتوانه فکری و نظری را نداشتید، وسط راه ، تشکیلات تان در درون خودش ممکن است دچار انحراف بشود، دچار رکود و ارتجاع بشود. اگر این پشتوانه فکری وجود نداشته نباشد، این خطرها در کمین شماست. یک کار به شدت قوی و عمیق نظری و نرم افزاری حتما احتیاج دارید. خب حالا آقایانی را که اشاره کردند آقای جعفری، که این ها پشتوانه اند، اسم آوردند چند نفر از آقایان را،  همه شان را تا آنجایی که من می شناسم، بسیار خوبند؛ لکن من وزن این کار عمیق و وسیعی را که شما شروع کردید، خیلی وزن سنگینی می‌بینم که این به نظر من می رسد که این پشتوانه فکری و فرهنگی بایستی خیلی مورد اطمینان باشد. اگرنشد، دچار سطحی نگری می شوید، دچار انحراف می‌شوید. نه این که شما منحرف بشوید، تشکیلات تان آفت انحراف پیدا خواهد کرد، آفت سطحی نگری پیدا خواهد کرد، آفت تکرار پیدا خواهد کرد، احیانا آفت تحجرهای خطرناک پیدا خواهد کرد. این هم یک نکته ای است که باید بهش توجه بکنید.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2