قسمت چهاردهم:

ادامه راه با استحکام زیر ساخت ها ممکن است

سوال مطرح کردید "ادامه راه چگونه خواهد بود؟"، من عرضم این است که ادامه راه با استحکام زیرساخت‌ها ممکن است. اگرچنانچه زیر‌ساخت‌ها را محکم کردید، کار در ادامه آسان خواهد شد.

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2