قسمت ششم:

تقدم ابتکارات اشخاص و جوشش های فردی و درونی

لوازمی دارد این کار، یک لوازمی دارد که این لوازم را باید رعایت کرد. البته من در همین جا هم به شما عرض بکنم که تقدم ابتکارات اشخاص را و جوشش‌های فردی و درونی آدم¬های متنوع را به آنچه که حالا به صورت متمرکز به ذهن بنده و امثال بنده ممکن است بیاید، این تقدم را من قبول دارم. یعنی معتقدم آنچه که از مجموعه شماها بر می آید راقی‌تر وعمیق‌تر از آن چیزی که به ذهن من می رسد، لکن چیزهایی هم به ذهن من می آید که می خواهم بگویم که بهش توجه کنید :

قسمتی از متن سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی1392/2/2