زندگی به سبک روح الله

#زندگی_به_سبک_روح_الله
امام خمینی : همسر باید کفو من باشد 🔰
پیامبر اکرم (ص) :
با خانواده خوب و شایسته وصلت کنید
زیرا رگ و ریشه اثر دارد.