زندگی به سبک روح الله

4| #زندگی_به_سبک_روح_الله
.... تهجد و مطالعه در آخر شب ....
🔻 #حدیث 🔻
پیامبر اکرم (ص):
جبرئیل مرا به #شب_زنده_داری سفارش میکرد؛
بهترین افراد امت من شب ها را نمیخوابند