زندگی به سبک روح الله

5| #زندگی_به_سبک_روح_الله
.... فقط گناه نکن ....
🔻 #حدیث 🔻
امام باقر (ع) :
هرکس در خلوت ، #گناه کند
خداوند نسبت به او #بی_اعتنا میشود