زندگی به سبک روح الله

| #زندگی_به_سبک_روح_الله
...خوش بحال من که چنین همسری دارم...
🔻 #حدیث 🔻
پیامبراکرم(ص):
این سخن مرد به زن که #دوستت_دارم
هرگز از دل زن بیرون نمی‌رود