زندگی به سبک روح الله

7| #زندگی_به_سبک_روح_الله
...استقبال با لبخند ...
🔻 #حدیث 🔻
پیامبراکرم(ص):
هرگاه وارد خانه ات شدی بر خانواده ات #سلام کن
زیرا خیر و #برکت خانه ات زیاد میشود