زندگی به سبک روح الله

8| #زندگی_به_سبک_روح_الله
...خانم بی نظیر است ...
🔻 #حدیث 🔻
پیامبراکرم(ص):
هر زنی شوهرش را در کار حج و جهاد و علم_آموزی کمک کند.