سوره اسرا آیه 80

وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق وواجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا

و بگو: پروردگارا!  مرا با ورودی نیکو و صادقانه وارد (کارها)کن و با خروجی نیکو

بیرون آر و برای من از پیش خودت سلطه و برهانی نیرومند قرار ده.