در دنیای امروز شاهد سرعت گرفتن همه چیز هستیم

سرعتی که در همه جا رخنه کرده است، خوب یا بد،

اما باید گاهی اوقات ایستاد و به پشت سر خود نگاهی انداخت!!!

محمد صافی اصفهانی