محمد صافی اصفهانی

دل تنگم!
دل تنگ اخلاص!
دل تنگ محبت!
دل تنگ سادگی!
دل تنگ درس هایی که میدادند به ما!
و ما چه خوش خیال بودیم!
جهاد!
جهادگر!
بسیجی!
چه واژه هایی!؟
اگر درست ادا نشوند میشود!
عجب!
غرور!
تکبر!
انگار تمام روستا و تمام بچه ها جمع شده بودند که به ما فقط معنای جهاد را بیاموزند!
دل تنگم...